NAUKA SIĘ OPŁACA” 2009, edycja 8 KONKURS KOSPEL S.A

Zapraszamy uczniów i studentów, którzy wykazali się osiągnięciami w podnoszeniu kwalifikacji i aktywnością pozalekcyjną do udziału w konkursie "NAUKA SIĘ OPŁACA". Konkurs obejmuje rok szkolny 2008/2009 i skierowany jest do osób, które uczą się w Koszalinie.
Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2009. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i instrukcją wypełnienia ankiety. W tym roku po raz pierwszy zapraszamy również szkoły do zgłaszania swoich kandydatów.

 

REGULAMIN KONKURSU KOSPEL S.A.
„NAUKA SIĘ OPŁACA” 2009, edycja 8
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu „NAUKA SIĘ OPŁACA” jest firma KOSPEL S.A. z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Olchowej 1.
2. Regulamin, dostępny na stronie: www.kospel.pl , określa zasady udziału w konkursie oraz warunki
uczestnictwa, które uczestnicy akceptują z chwilą przystąpienia do konkursu.
3. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 31.07.2009 do godz. 23.59 włącznie.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.10.2009 a wręczenie nagród do dnia 20.10.2009.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania konkursu, w szczególności
do przedłuŜenia konkursu.
6. Udział w Konkursie i podanie wymaganych przez organizatora danych jest całkowicie dobrowolne.
7. Przystępując do konkursu uczestnik wyraŜa zgodę na:
a) w razie przyznania mu nagrody - zamieszczenie jego imienia, nazwiska, miejsca nauki oraz
informacji o nagrodzie na stronie internetowej www.kospel.pl;
b) przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego konkursu. Uczestnik
ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
8. Nie będą uwzględniane zgłoszenia, które nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym
regulaminie.
§ 2. OGÓLNE ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
1. Do konkursu mogą przystąpić:
a) uczniowie publicznych, bezpłatnych, dziennych szkół ponadgimnazjalnych mieszczących się
w Koszalinie
b) studenci Politechniki Koszalińskiej, studiujący w bezpłatnym systemie dziennym
2. Konkurs 2008/2009 podzielony został na 2 kategorie:
a) kategoria „A” NAJLEPSI ZE SZKÓŁ/OSIĄGNIĘCIA
b) kategoria „B” UCZEŃ ROKU (dotyczy wyłącznie szkół ponadgimnazjalnych)
§ 3. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KATEGORII „A” KONKURSU
1. W kategorii „A” NAJLEPSI ZE SZKÓŁ/OSIĄGNIĘCIA uczniowie i studenci szkół objętych
konkursem zgłaszają się sami i nie mogą być wyręczani przez inne osoby.
2. W celu wzięcia udziału w kategorii „A” konkursu naleŜy:
a) osobiście wypełnić ankietę dostępną na stronie www.kospel.pl
b) dostarczyć ankietę do dnia 31.07.2009 do godz. 23.59 (pocztą e-mail, osobiście, listownie na
adres: KOSPEL S.A. ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin)
c) zgromadzić dokumenty potwierdzające wpisy w ankiecie i na wezwanie okazać organizatorowi.
3. Warunkiem wzięcia udziału w kategorii „A” konkursu jest:
a) wpisanie w ankiecie arytmetycznej średniej ocen, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku (bez
zaokrąglania), za pełny rok nauki 2008/2009;
b) wykazanie się osiągnięciami w zdobywaniu wiedzy i podnoszeniu kwalifikacji lub aktywnością
pozalekcyjną w roku nauki 2008/2009. KaŜde osiągnięcie moŜna wpisać w ankietę tylko raz.
4. Za osiągnięcia uwaŜa się między innymi:
a) zwycięstwo lub zdobycie miejsca w olimpiadzie, konkursie (mistrzostwach, zawodach) krajowych
lub międzynarodowych, itp.;
b) zdobycie certyfikatu, licencji, pozwolenia w dowolnej dziedzinie np. certyfikat językowy;
c) naukę na 2 kierunkach, w 2 szkołach itp.;
5. Za aktywność uwaŜa się m.in.:
• udział w kursach, szkoleniach, kołach zainteresowań, pracowniach itp.;
• osiągnięcia artystyczne i sportowe, itp.;
• działalność społeczną, charytatywną, polityczną, wolontariat itp..
§ 4. ZASADY I WARUNKI UDZIAŁU W KATEGORII „B” KONKURSU
1. Kategoria „B” UCZEŃ ROKU dotyczy wyłącznie uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Koszalina.
2. W kategorii „B” Rada Pedagogiczna ze szkoły ponadgimnazjalnej moŜe wytypować, spośród
uczniów danej szkoły, 3 uczniów-kandydatów do tytułu: UCZEŃ ROKU.
3. Uczniem Roku moŜe zostać osoba wyróŜniająca się spośród innych uczniów danej szkoły. Liczy się
całokształt czyli zdobyta wiedza i ogólnie rozumiane kwalifikacje, działalność pozalekcyjna oraz
osiągnięć naukowe i pozanaukowe w roku szkolnym 2008/2009. Organizator sugeruje aby Rady
Pedagogiczne nie brały pod uwagę średniej ocen lecz wytypowały uczniów, którzy mają szczególne
osiągnięcia w jakieś dziedzinie lub odnieśli kilka mniejszych a znaczących sukcesów lub znacząco
poprawili swoje wyniki w nauce.
4. W celu zgłoszenia kandydatów w kategorii „B” konkursu naleŜy:
a. Wypełnić ankietę dostępną na stronie www.kospel.pl dla kaŜdego zgłaszanego ucznia oddzielnie,
maksymalnie szkoła moŜe wytypować 3 osoby.
b. Dostarczyć ankietę do dnia 31.07.2009 do godz. 23.59 (pocztą e-mail, osobiście, listownie na
adres: KOSPEL S.A. ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin)
c. Krótko, w punktach, uzasadnić wybór ( max 10 pkt. łącznie max 1/2 A4)
d. Podać dane kontaktowe (adresowe) zgłaszanego ucznia oraz szkoły.
5. Organizator moŜe nagrodzić po dwóch lub po jednym uczniu z kaŜdego miejsca nauki objętego
konkursem lub nie przyznać nagrody, jeśli uzna, iŜ Ŝaden z kandydatów nie zasługuje na tytuł „Uczeń
roku”.
6. Organizator nie musi uzasadniać swojej decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu w kategorii „B”.
§ 5. ZASADY ROZPATRYWANIA ZGŁOSZEŃ
1. Zgłoszenie do konkursu będą rozpatrywane oddzielnie w poszczególnych kategoriach „A” i „B”.
2. Zgłoszenia zawierające wpisy w ankiecie dotyczące poprzednich lat nauki będą dyskwalifikowane.
3. KOSPEL S.A. ma prawo zaŜądać okazania dokumentów potwierdzających wpisy w ankiecie
zgłoszeniowej lub we własnym zakresie sprawdzić prawdziwość podanych informacji. Osoby, które
w ankiecie wpiszą nieprawdę – będą dyskwalifikowane.
4. Wpisy we wszystkich ankietach będą punktowane według punktacji ustalonej przez KOSPEL S.A..
Punktacja zostanie opublikowana wraz z listą laureatów.
5. Dodatkowe punkty mogą zdobyć uczestnicy konkursu za pobieranie nauki w kilku miejscach nauki
(np. 2 szkoły lub 2 kierunki).
§ 6. NAGRODY
1. Za miejsce nauki organizator uwaŜa:
a) szkołę lub zespół szkół zlokalizowany pod tym samym adresem w Koszalinie
b) Wydział lub Instytut Politechniki Koszalińskiej
2. Wysokość nagród:
a) w kategorii „A”, wśród uczniów z miejsca nauki objętego konkursem, organizator moŜe nagrodzić
2 osoby z największą ilością punktów, przydzielając dodatkowe punkty uczniom ze średnią
powyŜej 4,5 i przyznając:
I nagrodę w wysokości 300 zł i II nagrodę 200 zł
b) wśród wszystkich uczestników konkursu, którzy nie otrzymają nagród wymienionych w § 6, pkt.
2a niniejszego regulaminu, organizator moŜe rozdać dodatkowo 10 nagród równorzędnych
w wysokości 150 zł kaŜda. Kryterium stanowić będzie ilość punktów uzyskanych z konkursowej
oceny ankiet.
c) w kategorii „B” wśród WSZYSTKICH kandydatów spełniających kryteria Regulaminu
organizator moŜe nagrodzić max 2 osoby z danego miejsca nauki przyznając kaŜdej
z nagrodzonych osób nagrodę w wysokości 150 zł
3. W sytuacjach budzących wątpliwość decyzja w sprawie typowania zwycięzców naleŜy
do Organizatora.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemoŜność przekazania nagrody z uwagi na brak
kontaktu z Uczestnikiem.
5. Nagrody nie wydane do 10.11.2009, z przyczyn nie leŜących po stronie Organizatora, przepadają.
6. Osoba, która przez 3 kolejne lata zdobędzie nagrodę w konkursie moŜe ubiegać się w firmie KOSPEL
o indywidualne dofinansowanie kosztów nauki.
§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. KOSPEL S.A. zastrzega, iŜ ankiety zgłoszeniowe oceniane będą wg subiektywnych kryteriów przy
czym organizator moŜe stworzyć dodatkowe kryteria niezbędne do rozstrzygnięcia konkursu.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia źle wypełnione lub przekazane po upływie
określonego w niniejszym Regulaminie terminu.
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w na stronie www.kospel.pl.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie konkursowej www.kospel.pl. Podobnie w ten sam sposób
Organizator Konkursu moŜe odwołać konkurs w kaŜdej chwili bez podania przyczyny.
5. W sprawach związanych z konkursem moŜna kontaktować się z organizatorem w następujący sposób:
pocztą: KOSPEL S.A. ul. Olchowa 1, 75-136 Koszalin

tel. 3170500 lub 346 38 08 (- 09), fax 346 33 70

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (temat: „NAUKA SIĘ OPŁACA”)

osobiście w siedzibie organizatora w godz. 7.30 do 14.30

6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

 

Skomentuj lub poleć

Free Joomla! template by Age Themes